దయజూడవయా తతిగాని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దయజూడవయా తతిగాని (రాగం: ) (తాళం : )

దయజూడవయా తతిగాని మొక్కేము
ప్రియురాంద్లము నినుబెండ్లాడితిమి ||

చలములు నీతో సాదించేమా
వలచిన వారము వనితలము
బలుములు నీతో బచరించేమా
కొలిచినవారము గోలలము ||

పెనగుచు నీతో బిగిసేమా మీ
ననుపుల వారము నాతులము
పనివడి నేరమి పైవేసేమా
చనవరివారము సాదులము ||

యీవేళ గూడితి మెలయించేమా
దేవుళ్ళము నీ తెఅవలము
శ్రీ వేంకటేశ్వర చెలగి నగేమా
బూవపువారము భోగులము ||


dayajUDavayA tatigAni (Raagam: ) (Taalam: )

dayajUDavayA tatigAni mokkEmu
priyurAMdlamu ninubeMDlADitimi ||

chalamulu nItO sAdiMchEmA
valachina vAramu vanitalamu
balumulu nItO bachariMchEmA
kolichinavAramu gOlalamu ||

penaguchu nItO bigisEmA mI
nanupula vAramu nAtulamu
panivaDi nErami paivEsEmA
chanavarivAramu sAdulamu ||

yIvELa gUDiti melayiMchEmA
dEvuLLamu nI teRavalamu
SrI vEMkaTESvara chelagi nagEmA
bUvapuvAramu bhOgulamu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |