దాచుకో నీపాదాలకుదగ నే జేసినపూజ లివి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దాచుకో నీపాదాలకుదగ (రాగం: ఆరభి) (తాళం : )

దాచుకో నీపాదాలకుదగ నే జేసినపూజ లివి
పూచి నీకీరీతిరూపపుష్పము లివి యయ్యా

వొక్క సంకీర్తనె చాలు వొద్దికై మమ్ము రక్షించగ
తక్కినవి భాండారాన దాచి వుండనీ
వెక్కసమగునీ నామము వెల సులభము ఫల మధికము
దిక్కై నన్నేలితి విక నవి తీరని నా ధనమయ్యా

నానాలికపైనుండి నానాసంకీర్తనలు
పూని నాచే నిన్ను బొగడించితివి
వేనామాల వెన్నుడా వినుతించ నెంతవాడ
కానిమ్మని నా కీపుణ్యము గట్టితి వింతేయయ్యా

యీమాట గర్వము గాదు నీ మహిమే కొనియాడితిగాని
చేముంచి నాస్వాతంత్ర్యము చెప్పినవాడగాను
నేమాన బాడేవాడను నేరము లెంచకుమీ
శ్రీమాధవా నే నీదాసుడ శ్రీవేంకటేశుడవయ్యా


Daachuko neepaadaalakudaga (Raagam: aarabhi) (Taalam: )

Daachuko neepaadaalakudaga nae jaesinapooja livi
Poochi neekeereetiroopapushpamu livi yayyaa

Vokkasamkeertane chaalu voddikaimammu rakshimchaga
Takkinavi bhaamdaaraana daachi vumdanee
Vekkasamagunee naamamu vela sulabhamu phala madhikamu
Dikkai nannaeliti vika navi teerani naa dhanamayyaa

Naanaalikapainumdi naanaasamkeertanalu
Pooni naachae ninnu bogadimchitivi
Naenaamaala vennudaa ninutimcha nemtavaada
Kaanimmani naa keepunyamu gattiti vimtaeyayyaa


Yeemaata garvamu gaadu nee mahimae koniyaaditigaani
Chaemumchi naasvaatamtryamu cheppinavaadagaanu
Naemaana baadaevaadanu naeramu lemchakumee
Sreemadhavaa nae needaasuda sreevaemkataesudavayyaa


బయటి లింకులు[మార్చు]

DachukoNeePadalaku


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |