దేవ దేవం భజే దివ్యప్రభావం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దేవ దేవం (రాగం:ధన్నాసి ) (తాళం : )

దేవ దేవం భజే దివ్యప్రభావం
రావణాసురవైరి రణపుంగవం రామమ్

రాజవరశేఖరం రవికులసుధాకరం
ఆజానుబాహు నీలాభ్రకాయం
రాజారి కోదండ రాజ దీక్షాగురుం
రాజీవలోచనం రామచంద్రం రామమ్

నీలజీమూత సన్నిభశరీరం
ఘనవిశాలవక్షం విమల జలజనాభం
తాలాహినగహరం ధర్మసంస్థాపనం
భూలలనాధిపం భోగిశయనం రామమ్

పంకజాసనవినుత పరమనారాయణం
శంకరార్జిత జనక చాపదళనం
లంకా విశోషణం లాలితవిభీషణం
వేంకటేశం సాధు విబుధ వినుతం రామమ్


Daeva daevam (Raagam:dhannaasi ) (Taalam: )

pa|| dEvadEvaM BajE divya praBAvaM | rAvaNAsuravairi raGu puMgavaM ||
ca|| rAjavara SEKaraM ravikula sudhAkaraM | AjAnu bAhuM nIlABra kAyaM |
rAjAri kOdaMDa rAjadIkShA guruM | rAjIva lOcanaM rAmacaMdraM ||
ca|| nIlajImUta sanniBa SarIraM Gana vi- | SAla vakShasaM vimala jalaja nABaM |
kAlAhi naga haraM dharma saMsthApanaM | BU lalanAdhipaM BOgaSayanaM ||
ca|| paMkajAsana vinuta parama nArAyaNaM | SaMka rArjita janaka cApa daLanaM |
laMkA viSOShaNaM lAlita viBIShaNaM | vEMkaTESaM sAdhu vibudha vinutaM ||

బయటి లింకులు[మార్చు]

DevaDevamBhaje-MS

Deva-Devam-Bhaje---BKP


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |