దురితదేహులే తొల్లియును

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దురితదేహులే తొల్లియును (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| దురితదేహులే తొల్లియును శ్రీ- | హరి భజించి నిత్యాధికులైరి ||

చ|| అనంతకోటి మహామునులు ఈ- | సనకాదులు నిశ్చలయశులు |
ఇనశశినయనుని నితనిని మును- | గని భజించి గతకల్మషులైరి ||

చ|| అతిశయమతులు మహామహులు సుఖ- | రతివిముఖులును చిరంతనులు |
హితవిచారమతి నితనిని స- | తతమును భజించి ధన్యులైరి ||

చ|| దేవతాధిపులు దివ్యులును కడు- | బావనులును తగ బరహితులు |
యీవేంకటపతి నితనిని | సేవించి సుఖాంచితమతులైరి ||


duritadEhulE tolliyunu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| duritadEhulE tolliyunu SrI- | hari BajiMci nityAdhikulairi ||

ca|| anaMtakOTi mahAmunulu I- | sanakAdulu niScalayaSulu |
inaSaSinayanuni nitanini munu- | gani BajiMci gatakalmaShulairi ||

ca|| atiSayamatulu mahAmahulu suKa- | rativimuKulunu ciraMtanulu |
hitavicAramati nitanini sa- | tatamunu BajiMci dhanyulairi ||

ca|| dEvatAdhipulu divyulunu kaDu- | bAvanulunu taga barahitulu |
yIvEMkaTapati nitanini | sEviMci suKAMcitamatulairi ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |