దేహము దా నస్థిరమట

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దేహము దా (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| దేహము దా నస్థిరమట దేహి చిరంతనుడౌనట | దేహపుమోహపుసేతలు తీరుట లెన్నడొకో ||

చ|| కన్నుల బుట్టినకాంక్షలు కప్పికదా దుర్బోధల | కన్నులు మనసును దనియక గాసిబడిరి జనులు |
తన్నిక నెరుగుట లెన్నడు తలపుల దొలగుట లెన్నడు | తిన్ననిపరవశములచే దిరుగుట లెన్నడొకో ||

చ|| సిగ్గులుదొలగనియాశల జిక్కికదా దుర్మానపు- | సిగ్గులయెగ్గులచేతను చిక్కువడిరి జనులు |
సిగ్గులు దొలగుట యెన్నడు చిత్తములోనౌటెన్నడు | తగ్గులమొగ్గులసేతలు తలగుట లెన్నడొకో ||

చ|| మనసునబుట్టినయాతడు మనసున బెనగొని తిరుగగ | మనసే తానగుదైవము మరచిరి యందరును |
అనయము తిరువేంకటపతి యాత్మ దలచి సుఖింపుచు | ఘనమగు పరమానందము కలుగుట లెన్నడొకో ||


dEhamu dA (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| dEhamu dA nasthiramaTa dEhi ciraMtanuDaunaTa | dEhapumOhapusEtalu tIruTa lennaDokO ||

ca|| kannula buTTinakAMkShalu kappikadA durbOdhala | kannulu manasunu daniyaka gAsibaDiri janulu |
tannika neruguTa lennaDu talapula dolaguTa lennaDu | tinnaniparavaSamulacE diruguTa lennaDokO ||

ca|| sigguludolaganiyASala jikkikadA durmAnapu- | siggulayeggulacEtanu cikkuvaDiri janulu |
siggulu dolaguTa yennaDu cittamulOnauTennaDu | taggulamoggulasEtalu talaguTa lennaDokO ||

ca|| manasunabuTTinayAtaDu manasuna benagoni tirugaga | manasE tAnagudaivamu maraciri yaMdarunu |
anayamu tiruvEMkaTapati yAtma dalaci suKiMpucu | Ganamagu paramAnaMdamu kaluguTa lennaDokO ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |