దోమటి వింతెరుగరా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దోమటి వింతెరుగరా (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| దోమటి వింతెరుగరా తొల్లిటివారు | వామదేవవసిష్ఠవ్యాసాదులు ||

చ|| తానే దైవమైతే తపమేల జపమేల | పూని సారె బూజించేపూజలేల |
కూనువంగి యింటింట గోరనేల వేడనేల | యీనెపాన లోకమెల్లా నేలరాదా తాను ||

చ|| తగ దా స్వతంతుడైతే దరిద్రదుఃఖములేల | నొగలి వ్యాధులచేత నొవ్వనేల |
నగుబాటులైన జననమరణములేల | ముగురువేల్పులదండ మొనచూపరాదా ||

చ|| శ్రీ వేంకటేశుడే శేఖరపుదైవమని | సావధాను డితనికి శరణుజొచ్చి |
భావములోపల దనపాపబంధములు బాసి | తావుల నాతనికృప దండ చేరరాదా ||


dOmaTi viMterugarA (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| dOmaTi viMterugarA tolliTivAru | vAmadEvavasiShThavyAsAdulu ||

ca|| tAnE daivamaitE tapamEla japamEla | pUni sAre bUjiMcEpUjalEla |
kUnuvaMgi yiMTiMTa gOranEla vEDanEla | yInepAna lOkamellA nElarAdA tAnu ||

ca|| taga dA svataMtuDaitE daridraduHKamulEla | nogali vyAdhulacEta novvanEla |
nagubATulaina jananamaraNamulEla | muguruvElpuladaMDa monacUparAdA ||

ca|| SrI vEMkaTESuDE SEKarapudaivamani | sAvadhAnu Ditaniki SaraNujocci |
BAvamulOpala danapApabaMdhamulu bAsi | tAvula nAtanikRupa daMDa cErarAdA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |