దండనున్న చెలుల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దండనున్న చెలుల (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| దండనున్న చెలుల మిందరము సాక్షి | నిండు దొర యీతనికి నేరమేమి లేదు ||

చ|| వట్టి చలములుమాని వాకిలి దెరవరాదా | యిట్టె విభుడు వచ్చి యీడనున్నాడు |
వొట్టినట్టు కొలువై వుండిన దొక్కటేకాని | నెట్టన నితని వల్ల నేరమేమి లేదు ||

చ|| దిచ్చరి కోపము మాని తెర దియ్యరాదా | చొచ్చి వచ్చి రమణుడు చూచీ నిదే |
అచ్చముగ సరసము లాడిన దొక్కటే కాని | నిచ్చలు నితని వల్ల నేరమేమీ లేదు ||

చ|| పంతపు వేసాలు మాని పయ్యె దెడలించరాదా | చెంత శ్రీ వేంకటేశుడు చేయిచాచీనీ |
యింతలోన నిన్నుగూడె నిదియొక్కటే గాని | నింతము సేసలితని నేరమేమీ లేదు ||


daMDanunna celula (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| daMDanunna celula miMdaramu sAkShi | niMDu dora yItaniki nEramEmi lEdu ||

ca|| vaTTi calamulumAni vAkili deravarAdA | yiTTe viBuDu vacci yIDanunnADu |
voTTinaTTu koluvai vuMDina dokkaTEkAni | neTTana nitani valla nEramEmi lEdu ||

ca|| diccari kOpamu mAni tera diyyarAdA | cocci vacci ramaNuDu cUcI nidE |
accamuga sarasamu lADina dokkaTE kAni | niccalu nitani valla nEramEmI lEdu ||

ca|| paMtapu vEsAlu mAni payye deDaliMcarAdA | ceMta SrI vEMkaTESuDu cEyicAcInI |
yiMtalOna ninnugUDe nidiyokkaTE gAni | niMtamu sEsalitani nEramEmI lEdu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |