దైవమా పరదైవమా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దైవమా పరదైవమా (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| దైవమా పరదైవమా | యేవగింతలు నాకు నెట్టు దెచ్చేవో ||

చ|| పాపకర్ముని దెచ్చి పరమియ్యదలచిన | మేపులకే పోక మెయికొనీనా |
తీపులు రూపులు దివిరి నావెనువెంట- | నేపొద్దు నీవేడ దెచ్చేవో ||

చ|| అధమాధముని దెచ్చి యధికుని జేసేనంటే | విధినిషేధములు వివరించునా |
నిధినిధానములు నిచ్చనిచ్చలు బెక్కు- | విధముల నెటువలె వెదచల్లెదవో ||

చ|| అతికష్టుడగునాకు నలవిగానియీ- | మత మొసగిన నేను మరిగేనా |
ప్రతిలేని వేంకటపతి నీదునామా- | మృత మిచ్చి నను నీవే మెరయింతుగాక ||


daivamA paradaivamA (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| daivamA paradaivamA | yEvagiMtalu nAku neTTu deccEvO ||

ca|| pApakarmuni decci paramiyyadalacina | mEpulakE pOka meyikonInA |
tIpulu rUpulu diviri nAvenuveMTa- | nEpoddu nIvEDa deccEvO ||

ca|| adhamAdhamuni decci yadhikuni jEsEnaMTE | vidhiniShEdhamulu vivariMcunA |
nidhinidhAnamulu niccaniccalu bekku- | vidhamula neTuvale vedacalledavO ||

ca|| atikaShTuDagunAku nalavigAniyI- | mata mosagina nEnu marigEnA |
pratilEni vEMkaTapati nIdunAmA- | mRuta micci nanu nIvE merayiMtugAka ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |