దొరకునా యితనికృప

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దొరకునా యితనికృప (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| దొరకునా యితనికృప తుదిపదంబు | అరిదివిభవము లొల్లమనినా బొదలు ||

చ|| సొంపలర నితడు కృపజూచు టరుదనికాక | యింపు సామాన్యమా యితనికరుణ |
లంటమైనఘనమైన లక్ష్మీకటాక్షములు | సంపదలు తోడనే చల్లువెదలాడు ||

చ|| తగ నితనిపై భక్తి తగులు టరుదనికాక | నగుట సామాన్యమా ననిచి యితడు |
జగదేకహితములుగ సరసతలు సౌఖ్యములు | దిగులువాయగ నితడు దిప్పు దీరాడు ||

చ|| తిరువేంకటాద్రి సిద్ధించు టరుదనికాక | మరుగ దను నిచ్చునా మరియొకరిని |
యిరవైన భోగములు యిష్టసామ్రాజ్యములు | విరివిగొని యితనిదయవెంటనే తిరుగు ||


dorakunA yitanikRupa (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| dorakunA yitanikRupa tudipadaMbu | aridiviBavamu lollamaninA bodalu ||

ca|| soMpalara nitaDu kRupajUcu TarudanikAka | yiMpu sAmAnyamA yitanikaruNa |
laMTamainaGanamaina lakShmIkaTAkShamulu | saMpadalu tODanE calluvedalADu ||

ca|| taga nitanipai Bakti tagulu TarudanikAka | naguTa sAmAnyamA nanici yitaDu |
jagadEkahitamuluga sarasatalu sauKyamulu | diguluvAyaga nitaDu dippu dIrADu ||

ca|| tiruvEMkaTAdri siddhiMcu TarudanikAka | maruga danu niccunA mariyokarini |
yiravaina BOgamulu yiShTasAmrAjyamulu | virivigoni yitanidayaveMTanE tirugu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |