దేవ నీమాయతిమిర

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దేవ నీమాయతిమిర (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| దేవ నీమాయతిమిర మెట్టిదో నా- | భావము చూచి గొబ్బన గావవే ||

చ|| వెడదుఃఖమపుడెల్ల వేసరుచుండుదుగాని | తడవి విరతిబొంది తలగలేను |
అడియాసల దిరిగి అలయుచుండుదుగాని | మడి దొసగుల నివి మానలేను ||

చ|| హేయము స్త్రీసుఖమని యెరుగుచుండుదుగాని | పాయపుమదముచేత బాయలేను |
పాయనిపాపాలు చూచి భయమందుచుందుగాని | వోయమ్మ యివి సేయకుండలేను ||

చ|| కలకాల మిన్నియును గందువిందు గానిమరి | యెలమి నొక్కటనైన యెచ్చరలేను |
బలిమి శ్రీవేంకటేశ బంధముక్తుని జేసి | తలపులో నెలకొని దయజూడవయ్యా ||


dEva nImAyatimira (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| dEva nImAyatimira meTTidO nA- | BAvamu cUci gobbana gAvavE ||

ca|| veDaduHKamapuDella vEsarucuMDudugAni | taDavi viratiboMdi talagalEnu |
aDiyAsala dirigi alayucuMDudugAni | maDi dosagula nivi mAnalEnu ||

ca|| hEyamu strIsuKamani yerugucuMDudugAni | pAyapumadamucEta bAyalEnu |
pAyanipApAlu cUci BayamaMducuMdugAni | vOyamma yivi sEyakuMDalEnu ||

ca|| kalakAla minniyunu gaMduviMdu gAnimari | yelami nokkaTanaina yeccaralEnu |
balimi SrIvEMkaTESa baMdhamuktuni jEsi | talapulO nelakoni dayajUDavayyA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |