దినము ద్వాదశి నేడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దినము ద్వాదశ (రాగం: ) (తాళం : )

దినము ద్వాదశి నేడు తీర్థదివసము నీకు
జనకు(డ అన్నమాచార్యు(డ విచ్చేయవే

అనంతగరుడ ముఖ్యులైన సూరిజనులతో
ఘననారదాది భాగవతులతో
దనుజ మర్దనుండైన దైవశిఖామణితోడ
వెనుకొని యారగించ విచ్చేయవే

వైకుంఠాన నుండి యాళువారలలోపల నుండి
లోకపు నిత్యముక్తులలోన నుండి
శ్రీకాంతతోడ నున్న శ్రీవేంకటేశు(గూడి
యీకడ నారగించ నింటికి విచ్చేయవే

సంకీర్తనముతోడ సనకాదులెల్ల(బాడ
పొంకపు శ్రీవేంకటాద్రి భూమి నుండి
లంకె శ్రీవేంకటగిరి లక్ష్మీవిభు(డు నీవు
నంకెల మాయీంటి విందు లారగించవే


dinamu dwaadaSi (Raagam: ) (Taalam: )

dinamu dwaadaSi nEDu tIrthadivasamu nIku
janaku(Da annamaaachaaryu(Da vichchEyavE

anaMtagaruDa mukhyulaina sUrijanulatO
ghananAradAdi bhAgavatulatO
danuja mardanuMDaina daivaSikhaamaNitODa
venukoni yAragiMcha vichchEyavE

vaikuMThAna nuMDi yALuvAralalOpala nuMDi
lOkapu nityamuktulalOna nuMDi
SrIkAMtatODa nunna SrIvEMkaTESu(gUDi
yIkaDa nAragiMcha niMTiki vichchEyavE

saMkIrtanamutODa sanakaadulella(baaDa
poMkapu SrIvEMkaTAdri bhUmi nuMDi
laMke SrIvEMkaTagiri lakshmIvibhu(Du nIvu
naMkela maayIMTi viMdu laaragiMchavE


బయటి లింకులు[మార్చు]

Dinamoo-Dwadashi---BKP


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |