దేవదేవు డెక్కెనదె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దేవదేవు డెక్కెనద (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| దేవదేవు డెక్కెనదె దివ్యరథము | మావంటివారికెల్ల మనోరథము ||

చ|| జగతి బాలులకై జలధులు వేరజేసి | పగటున దోలెనదె పైడిరథము |
మిగులగ గోపగించి మెరయురావణమీద | తెగ యెక్కి తోలెనదె దేవేంద్రరథము ||

చ|| దిక్కులు సాధించి సీతాదేవితో నయోధ్యకు | బక్కన మరలిచె బుష్పరథము |
నిక్కి నరకాసురునిపై నింగిమోవ నెక్కి తోలె | వెక్కసపు రెక్కలతో విష్ణురథము ||

చ|| బలిమి రుక్మిణి దెచ్చి పరులగెలిచి యెక్కె | అలయేగుబెండ్లి కల్యాణరథము |
యెలమి శ్రీవేంకటాద్రి నలమేలుమంగ గూడి | కలకాలమును వేగె ఘనమైనరథము ||


dEvadEvu Dekkenade (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| dEvadEvu Dekkenade divyarathamu | mAvaMTivArikella manOrathamu ||

ca|| jagati bAlulakai jaladhulu vErajEsi | pagaTuna dOlenade paiDirathamu |
migulaga gOpagiMci merayurAvaNamIda | tega yekki tOlenade dEvEMdrarathamu ||

ca|| dikkulu sAdhiMci sItAdEvitO nayOdhyaku | bakkana maralice buShparathamu |
nikki narakAsurunipai niMgimOva nekki tOle | vekkasapu rekkalatO viShNurathamu ||

ca|| balimi rukmiNi decci parulagelici yekke | alayEgubeMDli kalyANarathamu |
yelami SrIvEMkaTAdri nalamElumaMga gUDi | kalakAlamunu vEge Ganamainarathamu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |