దేవ యీ తగవు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దేవ యీ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| దేవ యీ తగవు దీర్చవయ్యా | వేవేలకు నిది విన్నపమయ్యా ||

చ|| తనువున బొడమినతతి నింద్రియములు | పొనిగి యెక్కడికి బోవునయా |
పెనగి తల్లికడ బిడ్డలు భువిలో | యెనగొని యెక్కడి కేగుదురయ్యా ||

చ|| పొడుగుచు మనమున బొడమిన యాసలు | అదన నెక్కడికి నరుగునయా |
వొదుగుచు జలములనుండు మత్స్యములు | పదపడి యేగతి బాసీనయ్యా ||

చ|| లలి నొకటొకటికి లంకెలు నివే | అలరుచు నేమని యందునయా |
బలు శ్రీవేంకటపతి నాయాత్మను | గలిగితి వెక్కడి కలుషములయ్యా ||


dEva yI (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| dEva yI tagavu dIrcavayyA | vEvElaku nidi vinnapamayyA ||

ca|| tanuvuna boDaminatati niMdriyamulu | ponigi yekkaDiki bOvunayA |
penagi tallikaDa biDDalu BuvilO | yenagoni yekkaDi kEgudurayyA ||

ca|| poDugucu manamuna boDamina yAsalu | adana nekkaDiki narugunayA |
vodugucu jalamulanuMDu matsyamulu | padapaDi yEgati bAsInayyA ||

ca|| lali nokaTokaTiki laMkelu nivE | alarucu nEmani yaMdunayA |
balu SrIvEMkaTapati nAyAtmanu | galigiti vekkaDi kaluShamulayyA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

Dheva-Ee-Thagavu


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |