ఎన్నిబాధలబెట్టి యేచెదవు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎన్నిబాధలబెట్టి యేచెదవు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| ఎన్నిబాధలబెట్టి యేచెదవు నీవింక యెంతకాలముదాక కర్మమా|
మన్నించుమనుచు నీమరుగు జొచ్చితిమి మామాటాలకించవో కర్మమా ||

చ|| ప్రతిలేని దురితముల పాలుసేయక నన్ను పాలించవైతివో కర్మమా |
తతితోడ నాత్మపరితాపంబు తోడుతను తగులేల చేసితివో కర్మమా |
జితకాములకుగాని చేతికిని లోనయి చిక్కవేకాలంబు కర్మమా |
మతిహీనులైనట్టి మాకునొక పరిపాటి మార్గంబు చూపవో కర్మమా ||

చ|| ఆసలనియెడి తాళ్ళ నంటగట్టుక విధికి నప్పగించితివిగదె కర్మమా |
వాసి విడిచితిమి నీవారమైతిమి మమ్ము వన్నె చెడనీకువో కర్మమా |
కాసుకును గొరగాని గతిలేని పనికిగా కాలూదనీవేల కర్మమా |
ఓసరించొక మారు వొయ్యనే వొకరీతి నొల్లనని తలగుమీ కర్మమా ||

చ|| తిరువేంకటాచలాధిపుని మాయలచేత దెసల దిరిగినయట్టి కర్మమా |
హరిదాసులగువారి నాదరింతువుగాక అంత నొప్పింతువా కర్మమా |
వరుస నేనుగుమీదివాని సున్నంబడుగ వచ్చునా నీకిట్ల కర్మమా |
పరమపురుషోత్తముని భ్రమతబడి నీవిట్ల బట్టబయలైతిగా కర్మమా ||


ennibAdhalabeTTi yEcedavu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| ennibAdhalabeTTi yEcedavu nIviMka yeMtakAlamudAka karmamA|
manniMcumanucu nImarugu joccitimi mAmATAlakiMcavO karmamA ||

ca|| pratilEni duritamula pAlusEyaka nannu pAliMcavaitivO karmamA |
tatitODa nAtmaparitApaMbu tODutanu tagulEla cEsitivO karmamA |
jitakAmulakugAni cEtikini lOnayi cikkavEkAlaMbu karmamA |
matihInulainaTTi mAkunoka paripATi mArgaMbu cUpavO karmamA ||

ca|| AsalaniyeDi tALLa naMTagaTTuka vidhiki nappagiMcitivigade karmamA |
vAsi viDicitimi nIvAramaitimi mammu vanne ceDanIkuvO karmamA |
kAsukunu goragAni gatilEni panikigA kAlUdanIvEla karmamA |
OsariMcoka mAru voyyanE vokarIti nollanani talagumI karmamA ||

ca|| tiruvEMkaTAcalAdhipuni mAyalacEta desala diriginayaTTi karmamA |
haridAsulaguvAri nAdariMtuvugAka aMta noppiMtuvA karmamA |
varusa nEnugumIdivAni sunnaMbaDuga vaccunA nIkiTla karmamA |
paramapuruShOttamuni BramatabaDi nIviTla baTTabayalaitigA karmamA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |