ఎంతపాపకర్మమాయ యెంతవింతచింతలాయ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎంతపాపకర్మమాయ యెంతవింతచింతలాయ (రాగం: ) (తాళం : )

ఎంతపాపకర్మమాయ యెంతవింతచింతలాయ
వింతవారితోడిపొందు వేసటాయ దైవమా ||

చూడజూడ గొత్తలాయ చుట్టమొకడు లేడాయ
వీడుబట్టు అలుచాయ వేడుక లుడివోయను
జోడుజోడు గూడదాయ చొక్కుదనము మానదాయ
యేడకేడ తలపోత యెంతసేసె దైవమా ||

నీరులేనియేరు దాటనేర దెంతేలోతాయ
మేరవెళ్ళ నీదడాయ మేటి జేరడాయను
తోరమైన ఆసలుబ్బి తోవ గానిపించదాయ
కోరి రాకపోకచేత కొల్లబోయ గాలము ||

తల్లిదండ్రి దాత గురువు తానెయైననాచారి
వల్లభుండు నాకు మేలువంటిదాయ జన్మము
కల్లగాదు వేంకటేశుఘనుని పాదసేవ నాకు
మొల్లమాయ నామనసు మోదమాయ దైవమా ||


eMtapApakarmamAya (Raagam: ) (Taalam: )

eMtapApakarmamAya yeMtaviMtaciMtalAya
viMtavAritODipoMdu vEsaTAya daivamA

cUDajUDa gottalAya cuTTamokaDu lEDAya
vIDubaTTu alucAya vEDuka luDivOyanu
jODujODu gUDadAya cokkudanamu mAnadAya
yEDakEDa talapOta yeMtasEse daivamA

nIrulEniyEru dATanEra deMtElOtAya
mEraveLLa nIdaDAya mETi jEraDAyanu
tOramaina Asalubbi tOva gAnipiMcadAya
kOri rAkapOkacEta kollabOya gAlamu

tallidaMDri dAta guruvu tAneyainanAcAri
vallaBuMDu nAku mEluvaMTidAya janmamu
kallagAdu vEMkaTESuGanuni pAdasEva nAku
mollamAya nAmanasu mOdamAya daivamA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |