ఎన్నిచేత లెన్నిగుణాలెన్ని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎన్నిచేత లెన్నిగుణాలెన్ని (రాగం: ) (తాళం : )

ఎన్నిచేత లెన్నిగుణాలెన్ని భావాలు ||

యేమి లీలలు నటియించే వేమయ్య దేవుడా
భూమిలో జీవులనెల్ల బుట్టింపుచు
ప్రేమతో మాటలాడే పిన్నవాడవూ గావు
నీ మహిమ లిన్నియూ నీకె తెలుసు ||

యెంతని వదరుకొనే విందిరా నాథుడా
అంతరంగముల నుండె అందరిలోన
వింతలు లేవు నీకు వెఱ్ఱివాడవు గావు
యింతేసి విచారాలు యివి నీకె తెలుసు ||

చెలగి వరాలిచ్చేవు శ్రీ వేంకట నాథుడా
తలకక నిన్ను గొల్చే దాసులకు
అలరి నీవైతేను అశక్తుడవు గావు
నెలవైన నీ సుద్దులు నీకె తెలుసు ||


ennicEta lenniguNAlenni (Raagam: ) (Taalam: )

ennicEta lenniguNAlenni BAvAlu

yEmi lIlalu naTiyiMcE vEmayya dEvuDA
BUmilO jIvulanella buTTiMpucu
prEmatO mATalADE pinnavADavU gAvu
nI mahima linniyU nIke telusu

yeMtani vadarukonE viMdirA nAthuDA
aMtaraMgamula nuMDe aMdarilOna
viMtalu lEvu nIku verxrxivADavu gAvu
yiMtEsi vicArAlu yivi nIke telusu

celagi varAliccEvu SrI vEMkaTa nAthuDA
talakaka ninnu golcE dAsulaku
alari nIvaitEnu aSaktuDavu gAvu
nelavaina nI suddulu nIke telusu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |