ఎచ్చోటికేగిన యెప్పుడూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎచ్చోటికేగిన యెప్పుడూ (రాగం: ) (తాళం : )

ఎచ్చోటికేగిన యెప్పుడూ దమలోని
మచ్చిక పెనుదెవులు మానకపోయె ||

పాయపు సతుల గుబ్బల పెదపొట్లాల
కాయము వడి నొత్తి కాచగాను
రాయిడిచే ఘనమాయగాని లోని
మాయపు పెనుదెవులు మానకపోయె ||

అతివల మోహపుటధరామృతములు
యితవుగ నోరి కందియ్యగను
అతిమోహమే ఘనమాయగాని లోని
మతకరి పెనుదెవులు మానకపోయె ||

తరుణుల మేనిమెత్తని పరపులమీద
నిరవుగ నిటు సుఖియించగను
తిరువేంకటాచలాధీశు కృపచేగాని
మరుచేతి పెనుదెవులు మానకపోయ ||


eccOTikEgina yeppuDU (Raagam: ) (Taalam: )

eccOTikEgina yeppuDU damalOni
maccika penudevulu mAnakapOye

pAyapu satula gubbala pedapoTlAla
kAyamu vaDi notti kAcagAnu
rAyiDicE GanamAyagAni lOni
mAyapu penudevulu mAnakapOye

ativala mOhapuTadharAmRutamulu
yitavuga nOri kaMdiyyaganu
atimOhamE GanamAyagAni lOni
matakari penudevulu mAnakapOye

taruNula mEnimettani parapulamIda
niravuga niTu suKiyiMcaganu
tiruvEMkaTAcalAdhISu kRupacEgAni
marucEti penudevulu mAnakapOya


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |