ఎఱుగుదురిందరు నెఱిగీనెఱుగరు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎఱుగుదురిందరు నెఱిగీనెఱుగరు (రాగం: ) (తాళం : )

ఎఱుగుదురిందరు నెఱిగీనెఱుగరు
హరి దానే నిజపరమాతుమని ||

నలినాసనుడెఱుగు నారదుడెఱుగు
కొలది శివుడెఱుగు గుహుడెఱుగు
యిల గపిలుడెఱుగు నింతా మనువెఱుగు
తలప విష్ణుడే పరతత్త్వమని ||

బెరసి ప్రహ్లాదుడు భీష్ముడు జనకుడు
గురుతుగ బలియు శుకుడు గాలుడు
వరుస నెఱుగుదురు వడి రహస్యముగ
హరి యితడే పరమాత్ముడని ||

తెలియదగిన దిది తెలియరాని దిది
తెలిసినాను మది దెలియ దిది
యిల నిందరు దెలిసిరిదే పరమమని
కలవెల్ల దెలిపె వేంకటరాయడు ||


erxuguduriMdaru nerxigInerxugaru (Raagam: ) (Taalam: )

erxuguduriMdaru nerxigInerxugaru
hari dAnE nijaparamAtumani

nalinAsanuDerxugu nAraduDerxugu
koladi SivuDerxugu guhuDerxugu
yila gapiluDerxugu niMtA manuverxugu
talapa viShNuDE paratattvamani

berasi prahlAduDu BIShmuDu janakuDu
gurutuga baliyu SukuDu gAluDu
varusa nerxuguduru vaDi rahasyamuga
hari yitaDE paramAtmuDani

teliyadagina didi teliyarAni didi
telisinAnu madi deliya didi
yila niMdaru delisiridE paramamani
kalavella delipe vEMkaTarAyaDu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |