ఎట్టివారికినెల్ల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎట్టివారికినెల్ల (రాగం: ) (తాళం : )

ఎట్టివారికినెల్ల నిట్టికర్మములు మా
యెట్టివారికి నింక నేది తోవయ్య ||

పాము జంపినయట్టిపాతకమున బెద్ద
పాముమీద నీకు బవళించవలసె
కోమలి జంపినకొరతవల్ల నొక్క
కోమలి నెదబెట్టుకొని యుండవలసె ||

బండి విరిచినట్టిపాతకమున బెద్ద
బండిబోయిడవై పనిసేయవలసె
కొండవెరికినట్టిగుణమున దిరుమల
కొండమీద నీకు గూచుండవలసె ||


eTTivArikinella (Raagam: ) (Taalam: )

eTTivArikinella niTTikarmamulu mA
yeTTivAriki niMka nEdi tOvayya

pAmu jaMpinayaTTipAtakamuna bedda
pAmumIda nIku bavaLiMcavalase
kOmali jaMpinakoratavalla nokka
kOmali nedabeTTukoni yuMDavalase

baMDi viricinaTTipAtakamuna bedda
baMDibOyiDavai panisEyavalase
koMDaverikinaTTiguNamuna dirumala
koMDamIda nIku gUcuMDavalase


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |