ఎక్కడి పరాకుననో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎక్కడి పరాకుననో (రాగం: ముఖారి ) (తాళం : )

ఎక్కడి పరాకుననో యిందాకా నుండెగాక
మక్కువ నాపై బత్తి మానలేడె వాడు

పాయరాని వలపులు పక్కన దలచుకొంటే
రాయా మనసు గరగకేమే
వో యమ్మలాల నా వుంగరము చూపరమ్మ
వేయేల తానిప్పుడే విచ్చేసీ నీడకే

వూనినట్టి సరసాలు వూహించుకోంటేను
మానా దేహము తమకించకేమే
మానినులాలా వొక్కమాట విన్నవించరమ్మ
తానె వచ్చి నన్ను సంతస మందించీనే

సేదదేరే చనవులు చిత్తమున దగిలితే
దూదేవయ నేమి వూదితే బోను
ఆ దెస మండెమురాయడైన శ్రివెంకటనాథు
డాదరించి నన్ను గూడె నతి మోహముననూ


ekkaDi paraakunanO (Raagam: mukhaari ) (Taalam: )

ekkaDi paraakunanO yiMdaakaa nuMDegaaka
makkuva naapai batti maanalEDe vaaDu

paayaraani valapulu pakkana dalacukoMTE
raayaa manasu garagakEmE
vO yammalaala naa vuMgaramu cooparamma
vEyEla taanippuDE viccEsI neeDakE

vooninaTTi sarasaalu voohiMcukOMTEnu
maanaa dEhamu tamakiMcakEmE
maaninulaalaa vokkamaaTa vinnaviMcaramma
taane vacci nannu saMtasa maMdiMcInE

sEdadErE canavulu cittamuna dagilitE
doodEvaya nEmi vooditE bOnu
aa desa maMDemuraayaDaina SriveMkaTanaathu
DaadariMci nannu gooDe nati mOhamunanU


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |