ఎవ్వరు దిక్కింక నాకు నేది బుద్ది

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎవ్వరు దిక్కింక (రాగం:కాంబోది ) (తాళం : )

ఎవ్వరు దిక్కింక నాకు నేది బుద్ది
యివ్వల విచారించవే ఇందిరారమణా.

వెంటబెట్టి కామక్రోధవితతులు చుట్టి నన్ను
తొంటి మీసేవకు నన్ను దూరము సేసె
కంటకపుటింద్రియాలు కడుహితశత్రులై
అంటిన మోxఅముత్రోవ నంటకుండా జేసెను.

తిప్పి తిప్పి నాయాసలు తెగీ వైష్ణవధర్మాన
దెప్పల దేలకుండాను తీదీపు సేసె
వొప్పగుంసంసార మిది వున్నతి నాచార్యసేవ
చొపు మాపి పుణ్వాసకు జొరకుండాజేసెను.

మచ్చరపు దేహ మిది మనసిట్టె పండనిక
తచ్చి యజ్ఞానమునకు దావుసేసె
ఇచ్చల శృఈవేంకటేశ ఇంతలో నన్ను నేలగ
నిచ్చలు నీకృపే నన్ను నిర్మలము సేసెను.


Evvaru dikkimka (Raagam:Kaambodi ) (Taalam: )

Evvaru dikkimka naaku naedi buddi
Yivvala vichaarimchavae imdiraaramanaa.

Vemtabetti kaamakrodhavitatulu chutti nannu
Tomti meesaevaku nannu dooramu saese
Kamtakaputimdriyaalu kaduhitasatrulai
Amtina moxamutrova namtakumdaa jaesenu.

Tippi tippi naayaasalu tegee vaishnavadharmaana
Deppala daelakumdaanu teedeepu saese
Voppagumsamsaara midi vunnati naachaaryasaeva
Chopu maapi punvaasaku jorakumdaajaesenu.

Machcharapu daeha midi manasitte pamdanika
Tachchi yaj~naanamunaku daavusaese
Ichchala sreevaemkataesa imtalo nannu naelaga
Nichchalu neekrpae nannu nirmalamu saesenu.


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |