ఎన్నడొకో నే దెలిసి యెక్కుడయి బ్రదికేది

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎన్నడొకో నే దెలిస (రాగం: దేవగాంధారి) (తాళం : )

ఎన్నడొకో నే దెలిసి యెక్కుడయి బ్రదికేది
పన్నిననాగుణమెల్లా భ్రమత పాలాయ।

ధనమద మిదె నన్ను దైవము నెఱ గనీదు
తనుమద మెంతయిన తపము జేయనీదు
ఘన సంసారమదము కలుషము బాయనీదు
మవెడినామనువెల్ల మదముపాలాయ।

పొంచి కామాంధకారము పుణ్యము గానగనీదు
కంచపుజన్మపుచిక్కు గతి చూపదు
పెంచి యజ్ఞానతనము పెద్దల నెరగనీదు
చించరానినాబుద్ది చీకటిపాలాయ।

శ్రీ వేంకటేశ్వరమాయ చిత్తము దేరనీదు
యేవంకా నీతడే గతి యిన్నిటా మాకు
యేవుపాయమును లేక యీతని మఱగు చొచ్చి
దేవుడంతర్యామి యని తేజము బొందితిమి।


Ennadoko nae (Raagam: Daevagaamdhaari) (Taalam: )

Ennadoko nae delisi yekkudayi bradikaedi
Panninanaagunamellaa bhramata paalaaya

Dhanamada mide nannu daivamu ne~ra ganeedu
Tanumada memtayina tapamu jaeyaneedu
Ghana samsaaramadamu kalushamu baayaneedu
Mavedinaamanuvella madamupaalaaya

Pomchi kaamaamdhakaaramu punyamu gaanaganeedu
Kamchapujanmapuchikku gati choopadu
Pemchi yaj~naanatanamu peddala neraganeedu
Chimcharaaninaabuddi cheekatipaalaaya

Sree vaemkataesvaramaaya chittamu daeraneedu
Yaevamkaa neetadae gati yinnitaa maaku
Yaevupaayamunu laeka yeetani ma~ragu chochchi
Daevudamtaryaami yani taejamu bomditimi


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |