ఎడమపురివెట్టె పరహితవివేకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎడమపురివెట్ట (రాగం: ) (తాళం : )

ఎడమపురివెట్టె పరహితవివేకము, లోన
గుడుసువడె జదువు, మెరుగులవారె జలము ||

లంపు మేయగదొణగె లలితంపుమతి లోనె,
తెంపు దిగవిడిచె యెడతెగనిమానంబు,
చంప దొరకొనియె వేసటలేనితమకంబు,
యింపు ఘనమాయ నె నికనేమి సేతు ||

బయలువందిలివెట్టె పనిలేనిలంపటము,
దయ విడువదొడగె చిత్తములోనికాంక్ష,
పయికొన్న మోహంబు పడనిపాట్ల బరచె,
లయమాయ శాంతి మెల్లనె తీరె నెరుక ||

చావుబుట్టువు మఱచె సంసారబంధంబు,
దైవమును విడిచెనే తరికంపుబ్రియము
శ్రీవేంకటేశ్వరుడు చిత్తరంజకుడు యిక
గావలసినది యతనికరుణ ప్రాణులకు ||


eDamapuriveTTe (Raagam: ) (Taalam: )

eDamapuriveTTe parahitavivEkamu, lOna
guDusuvaDe jaduvu, merugulavAre jalamu

laMpu mEyagadoNage lalitaMpumati lOne,
teMpu digaviDice yeDateganimAnaMbu,
caMpa dorakoniye vEsaTalEnitamakaMbu,
yiMpu GanamAya ne nikanEmi sEtu

bayaluvaMdiliveTTe panilEnilaMpaTamu,
daya viDuvadoDage cittamulOnikAMkSha,
payikonna mOhaMbu paDanipATla barace,
layamAya SAMti mellane tIre neruka

cAvubuTTuvu marxace saMsArabaMdhaMbu,
daivamunu viDicenE tarikaMpubriyamu
SrIvEMkaTESvaruDu cittaraMjakuDu yika
gAvalasinadi yatanikaruNa prANulaku


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |