ఎన్నగలుగుభూతకోటినెల్ల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎన్నగలుగుభూతకోటినెల్ల (రాగం: ) (తాళం : )

ఎన్నగలుగుభూతకోటినెల్ల జేసినట్టిచేత
నిన్ను జేసుకొనుటగాక నీకు దొలగవచ్చునా ||

గుట్టుచెరిచి లోకమెల్ల ఘోరసంసారమందు
కట్టివేసినట్టిపాపకర్మ మేలతీరును
పట్టితెచ్చి నిన్ను రోలగట్టివేసి లోకమెఱగ
రట్టుసేసుగాక నిన్ను రాజనన్న విడుచునా ||

మిఱ్ఱుపల్లములకు దెచ్చి మెరసి భూతజాలములకు
దొఱ్ఱపెసలు గొలచినట్టి దోసమేల పాయును
అఱ్ఱుసాచి గోపసతుల నలమి వెంటవెంట దిరుగ
వెఱ్ఱి జేయుగాక నీవు విభుడనన్న విడుచునా ||

పరుల ఇంటికేగు పరులపరుల వేడజేసినట్టి
యెఱికమాలినట్టిచేత లేలనిన్ను విడుచును
వెరవుమిగిలి వేంకటాద్రివిభుడననుచు జనులచేత
నరులుగొనగ జేయుగాక ఆస నిన్ను విడుచునా ||


ennagaluguBUtakOTinella (Raagam: ) (Taalam: )

ennagaluguBUtakOTinella jEsinaTTicEta
ninnu jEsukonuTagAka nIku dolagavaccunA

guTTucerici lOkamella GOrasaMsAramaMdu
kaTTivEsinaTTipApakarma mElatIrunu
paTTitecci ninnu rOlagaTTivEsi lOkamerxaga
raTTusEsugAka ninnu rAjananna viDucunA

mirxrxupallamulaku decci merasi BUtajAlamulaku
dorxrxapesalu golacinaTTi dOsamEla pAyunu
arxrxusAci gOpasatula nalami veMTaveMTa diruga
verxrxi jEyugAka nIvu viBuDananna viDucunA

parula iMTikEgu parulaparula vEDajEsinaTTi
yerxikamAlinaTTicEta lElaninnu viDucunu
veravumigili vEMkaTAdriviBuDananucu janulacEta
narulugonaga jEyugAka Asa ninnu viDucunA


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |