ఎఱుగనైతి నిందాకా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎఱుగనైతి నిందాకా (రాగం: ) (తాళం : )

ఎఱుగనైతి నిందాకా నేటిదో యంటానుంటి
నెఱి దొరలనాడీని నేనే మందు నికను ||

కొండలలో నెలకొన్న కోన చెన్నరాయడిదే
బొండు మల్లెల వేసెనేపూచి నన్నును
పండుముత్తేల సొమ్ములప్పటి నామెడ బెట్టి
దుండగము సేసె నేమందు నేనికను ||

గొప్పయైన యేటిదరి గోన చెన్నరాయడిదే
దప్పికి గప్పురదుంపె దరుణి చేత
చెప్పరాని మాటలెల్ల జెవిలో దానే చెప్పి
దుప్పటి గప్పీ నేమందు నికను ||

గుఱితో శ్రీ వేంకటాద్రి కోన చెన్నరాయడిదే
చెరుగు పట్టి ప్రియురాలు చెప్పికూడెను
జఱయుచు వచ్చి వచ్చి చనవు లెల్లా నొసగి
మెఱసి తొరల నాడి మఱే మందు నికను ||


erxuganaiti niMdAkA (Raagam: ) (Taalam: )

erxuganaiti niMdAkA nETidO yaMTAnuMTi
nerxi doralanADIni nEnE maMdu nikanu

koMDalalO nelakonna kOna cennarAyaDidE
boMDu mallela vEsenEpUci nannunu
paMDumuttEla sommulappaTi nAmeDa beTTi
duMDagamu sEse nEmaMdu nEnikanu

goppayaina yETidari gOna cennarAyaDidE
\dappiki gappuraduMpe daruNi cEta
cepparAni mATalella jevilO dAnE ceppi
duppaTi gappI nEmaMdu nikanu

gurxitO SrI vEMkaTAdri kOna cennarAyaDidE
cerugu paTTi priyurAlu ceppikUDenu
jarxayucu vacci vacci canavu lellA nosagi
merxasi torala nADi marxE maMdu nikanu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |