ఎపుడు గానిరాడో యెంత

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎపుడు గానిరాడో (రాగం: ) (తాళం : )

ఎపుడు గానిరాడో యెంత దడవాయ కాని
చప్పుడాలకించి మతి జల్లురనెనమ్మా ||

ఇద్దర మదరిపాటు ఏకాంతాన నాడుకొన్న
సుద్దులు దలచి మేను చురుకనెనమ్మా
పెద్దగా గస్తూరి బొట్టూ పెట్టిన నాతడు గోర
తిద్దుట దలచి మేను దిగులనేనమ్మా||

పాయక యతడూ నేను బవ్వళించే యింటి వంక
బోయపోయి కడు జిన్నబోతినే యమ్మ
తోయపు గుబ్బల చన్నుదోయి మీద వాడొత్తిన
పాయపుజంద్రులజూచి భ్రమసితినమ్మా ||

కూడిన సౌఖ్యములందు కొదలేని వానినా
వేడుక మతి దలచి వెరగాయనమ్మా
యీడులేని తిరు వేంకటేశుడిదె నాతోడ
నాడినట్టే నాచిత్త మలరించెనమ్మా ||


epuDu gAnirADO (Raagam: ) (Taalam: )

epuDu gAnirADO yeMta daDavAya kAni
cappuDAlakiMci mati jalluranenammA

iddara madaripATu EkAMtAna nADukonna
suddulu dalaci mEnu curukanenammA
peddagA gastUri boTTU peTTina nAtaDu gOra
tidduTa dalaci mEnu digulanEnammA

pAyaka yataDU nEnu bavvaLiMcE yiMTi vaMka
bOyapOyi kaDu jinnabOtinE yamma
tOyapu gubbala cannudOyi mIda vADottina
pAyapujaMdrulajUci BramasitinammA

kUDina sauKyamulaMdu kodalEni vAninA
vEDuka mati dalaci veragAyanammA
yIDulEni tiru vEMkaTESuDide nAtODa
nADinaTTE nAcitta malariMcenammA


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |