ఎట్టు వలసినా జేయు మేటి విన్నపము లిక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎట్టు వలసినా (రాగం: మాళవిగౌళ) (తాళం : )

ఎట్టు వలసినా జేయు మేటి విన్నపము లిక
కట్టుకో పుణ్యమైనాగాక మరేమైనాను

నన్ను నెంచి కాచెనంటేనా యవగుణి నేను
నిన్ను నెంచి కాచేనంటే నీవు లక్ష్మీపతివి
యిన్నిటా నాకంటే హీనుడిక మరెవ్వడూ లేడు
వున్నతి నీకంటే ఘను లొకరూ లేరు

నిలువెల్లా నెంచుకొంటే నివ్వరిముల్లంత లేను
బలువుడ నీవైతే బ్రహ్మాండము
యెలమి నే నుపకార మెవ్వరికి జేయలేను
మెలగి నీవే తృణము మేరువు సేయుదువు

భావించ నీ వేలికవు బంటుమాత్రమింతే నేను
నీవు సర్వాంతరాత్మవు నే నొకడను
సావధానమున నేను సర్వభక్షకుండ నింతే
శ్రీవేంకటేశ నీవు జీవరక్షకుడవు


Ettu valasinaa (Raagam:Maalavigaula ) (Taalam: )

Ettu valasinaa jaeyu maeti vinnapamu lika
Kattuko punyamainaagaaka maraemainaanu

Nannu nemchi kaachenamtaenaa yavaguni naenu
Ninnu nemchi kaachaenamtae neevu lakshmeepativi
Yinnitaa naakamtae heenudika marevvadoo laedu
Vunnati neekamtae ghanu lokaroo laeru

Niluvellaa nemchukomtae nivvarimullamta laenu
Baluvuda neevaitae brahmaamdamu
Yelami nae nupakaara mevvariki jaeyalaenu
Melagi neevae trnamu maeruvu saeyuduvu

Bhaavimcha nee vaelikavu bamtumaatramimtae naenu
Neevu sarvaamtaraatmavu nae nokadanu
Saavadhaanamuna naenu sarvabhakshakumda nimtae
Sreevaemkataesa neevu jeevarakshakudavu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |