ఎట్టుచేసిన జేసె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎట్టుచేసిన జేసె (రాగం: ) (తాళం : )

ఎట్టుచేసిన జేసె నేమిసేయగవచ్చు
చుట్టపువిరోధంబు సూనాస్త్రుచెలిమి ||

ఒడలిలోపలిరోగ మొనర బరితాపంబు
కడుపులోపలిపుండు కడలేనియాస
తడిపాతమెడగోత తలపువిషయాసక్తి
గుడిమీదితరువు అలుగులము ప్రాణులకు ||

నీడలోపలయెండ నెలకొన్నబంధంబు
గోడపైసున్నంబు కొదలేనియెఱుక
పాడూరిలో బ్రదుకు పాపకర్మబుద్ధి
తాడుపైతపసు తమధనము ప్రాణులకు ||

మంటజేసినబొమ్మమనికి సంసారంబు
రెంటికినిగానివీరిడికొలువు బ్రదుకు
యింటివేలుపు వేంకటేశు గొలువక పరుల
వెంట దిరుగుట వోడవిడిచి వదరిడుట ||


eTTucEsina jEse (Raagam: ) (Taalam: )

eTTucEsina jEse nEmisEyagavaccu
cuTTapuvirOdhaMbu sUnAstrucelimi

oDalilOpalirOga monara baritApaMbu
kaDupulOpalipuMDu kaDalEniyAsa
taDipAtameDagOta talapuviShayAsakti
guDimIditaruvu alugulamu prANulaku

nIDalOpalayeMDa nelakonnabaMdhaMbu
gODapaisunnaMbu kodalEniyerxuka
pADUrilO braduku pApakarmabuddhi
tADupaitapasu tamadhanamu prANulaku

maMTajEsinabommamaniki saMsAraMbu
reMTikinigAnivIriDikoluvu braduku
yiMTivElupu vEMkaTESu goluvaka parula
veMTa diruguTa vODaviDici vadariDuTa


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |