ఎట్టు సేసినా జేయి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎట్టు సేసినా (రాగం: ) (తాళం : )

ఎట్టు సేసినా జేయి యెదురాడను
నెట్టుకొని చూచేవి నీ మహిమలికను ||

మొగము నీవు చూచితే మొక్కుచును సంతోసింతు
నగితేనే నీ మేలు నమ్ముదు నేను
బిగి వీడెమిచ్చితేనే చెప్పుకొందు జెలులతో
పగటు నీ చిత్తము నా భాగ్యమికను ||

మాటలు నీ వాడితేనే మనసు గరుగుదును
గాటాన చేయి వేసితే గడు మెత్తును
పాటించి గోరనంటితే పలుమారు జెలగుదు
కోటికి నీ కరుణే కోరితి నేనికను ||

పచ్చడము గప్పితేను పలుమారు నిన్ను మెత్తు
మచ్చిక నీవు చూపితే మరుగుదును
ఇచ్చకుడ శ్రీ వేంకటేశ నన్ను గూడితివి
సచ్చియైన నీ మన్ననే బతుకు నా కికను ||


eTTu sEsinA (Raagam: ) (Taalam: )

eTTu sEsinA jEyi yedurADanu
neTTukoni cUcEvi nI mahimalikanu

mogamu nIvu cUcitE mokkucunu saMtOsiMtu
nagitEnE nI mElu nammudu nEnu
bigi vIDemiccitEnE ceppukoMdu jelulatO
pagaTu nI cittamu nA BAgyamikanu

mATalu nI vADitEnE manasu garugudunu
gATAna cEyi vEsitE gaDu mettunu
pATiMci gOranaMTitE palumAru jelagudu
kOTiki nI karuNE kOriti nEnikanu

paccaDamu gappitEnu palumAru ninnu mettu
maccika nIvu cUpitE marugudunu
iccakuDa SrI vEMkaTESa nannu gUDitivi
sacciyaina nI mannanE batuku nA kikanu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |