ఎన్నడు మంచివాడ నయ్యేను నేను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎన్నడు మంచివాడ (రాగం:సామంతం ) (తాళం : )

ఎన్నడు మంచివాడ నయ్యేను నేను
నన్ను నీవే మన్నించి నడుపవే దయివమా

వేపమానికిని చేదు విడువక వుండేది
యేపొద్దు సహజమే యెంతైనాను
పాపపుణ్యలంపటాన బరగింవుండేటినేను
చాపలదుర్గుణినౌట సహజమే

పాముకు విష మెప్పుడు పండ్ల బెట్టుకుండేది
భూమిలో సహజమే పొరి నెంతైనా
కామక్రోధుడ నాకు గరుణ యించుక లేక
సామజపుదుర్మదము సహజమే,

అటుగాన శృఈవేంకటాధిప నాకిక వేరే
తటుకన నేడు శాంతము వచ్చీనా
ఘటన నీకృపయందుగలిగిన మేలు నాపై
తటుకన ముంచి నన్ను దరిచేర్పవే.


Ennadu mamchivaada (Raagam: Saamamtam) (Taalam: )

Ennadu mamchivaada nayyaenu naenu
Nannu neevae mannimchi nadupavae dayivamaa

Vaepamaanikini chaedu viduvaka vumdaedi
Yaepoddu sahajamae yemtainaanu
Paapapunyalampataana baragimvumdaetinaenu
Chaapaladurguninauta sahajamae

Paamuku visha meppudu pamdla bettukumdaedi
Bhoomilo sahajamae pori nemtainaa
Kaamakrodhuda naaku garuna yimchuka laeka
Saamajapudurmadamu sahajamae,

Atugaana sreevaemkataadhipa naakika vaerae
Tatukana naedu saamtamu vachcheenaa
Ghatana neekrpayamdugaligina maelu naapai
Tatukana mumchi nannu darichaerpavae.


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |