ఎందరితో బెనగేను యెక్కడని పొరలేను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎందరితో బెనగేను (రాగం: ) (తాళం : )

ఎందరితో బెనగేను యెక్కడని పొరలేను
కందర్ప జనక నీవే గతిగాక మాకు


నిక్కి నాబలవంతాన నేనే గెలిచేనంటే__
నొక్కపంచేంద్రియముల కోపగలనా
తక్కినసంసారవార్ది దాటగలనో మరి
దిక్కుల కర్మబంధము తెంచివేయగలనో

పన్నుకొన్నపాయమున పరము సాధించేనంటే
యెన్న నీమాయ కుత్తర మియ్యగలనా
వన్నెలనామనసే పంచుకోగలనో మరి
కన్నట్టి యీప్రపంచమే కడవగగలనో

వుల్లములో నిన్ను ధ్యాన మొగి నేజేసేనంటే
తొల్లిటియజ్ఞానము తోయగలనా
ఇల్లిదే శ్రీవేంకటేశ యెదుటనే నీకు మొక్కి
బల్లిదుడ నౌదుగాక పంద నే గాగలనా


Emdarito benagaenu (Raagam: ) (Taalam: )

Emdarito benagaenu yekkadani poralaenu
Kamdarpa janaka neevae gatigaaka maaku


Nikki naabalavamtaana naenae gelichaenamtae__
Nokkapamchaemdriyamula kopagalanaa
Takkinasamsaaravaardi daatagalano mari
Dikkula karmabamdhamu temchivaeyagalano

Pannukonnapaayamuna paramu saadhimchaenamtae
Yenna neemaaya kuttara miyyagalanaa
Vannelanaamanasae pamchukogalano mari
Kannatti yeeprapamchamae kadavagagalano

Vullamulo ninnu dhyaana mogi naejaesaenamtae
Tollitiyaj~naanamu toyagalanaa
Illidae sreevaemkataesa yedutanae neeku mokki
Balliduda naudugaaka pamda nae gaagalanaa


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |