ఎక్కడ నున్నారో సురలెవ్వరు భూమికి దిక్కో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎక్కడ నున్నారో (రాగం:ఆహిరి ) (తాళం : )

ఎక్కడ నున్నారో సురలెవ్వరు భూమికి దిక్కో
తొక్కులవడె జీవుడు దుండగీలచేతను.

ఆసలనియెడివెర్రి యంగడివెంటా దిప్పె
దోసిలొగ్గించె దైన్యము దొరలెదుట
యీసుల నాకటి వెఇషమేమైనా దినిపించె
గాసిబడె జీవుడిదె కన్న వారిచేతను.

కడు గోపపు భూతము కాయమెల్లా మఱపించె
వడి నజ్ఞానపుటేరు వరతగొట్టె
నడుమ బాపపుచొక్కు నరకపుగుంటదోసె
గడుసాయ జీవుడిదె కన్న వారిచేతను.

భవము సంసారపుబందెలదొడ్డి బెట్టించె
తగిలింద్రియపుతాళ్ళు దామెన గట్టె
యివల శ్రీ వేంకటేశు డింతలో దిక్కయి కాచె
కవడువాసె జీవుడు కన్న వారిచేతను.


Ekkada nunnaaro (Raagam:Aahiri ) (Taalam: )

Ekkada nunnaaro suralevvaru bhoomiki dikko
Tokkulavade jeevudu dumdageelachaetanu.

Aasalaniyediverri yamgadivemtaa dippe
Dosiloggimche dainyamu doraleduta
Yeesula naakati veishamaemainaa dinipimche
Gaasibade jeevudide kanna vaarichaetanu.

Kadu gopapu bhootamu kaayamellaa ma~rapimche
Vadi naj~naanaputaeru varatagotte
Naduma baapapuchokku narakapugumtadose
Gadusaaya jeevudide kanna vaarichaetanu.

Bhavamu samsaarapubamdeladoddi bettimche
Tagilimdriyaputaallu daamena gatte
Yivala sree vaemkataesu dimtalo dikkayi kaache
Kavaduvaase jeevudu kanna vaarichaetanu.


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |