ఎందాక నేచిత్త మేతలపో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎందాక నేచిత్త (రాగం: ) (తాళం : )

ఎందాక నేచిత్త మేతలపో
ముందుముందు వేసారితి ములిగి వేసరితి ||

ఏమిసేతు నేడచొత్తు నేమని బోధింతును
నామాట వినదిదే నావిహారము
యేమరినా దలపించీ నేమైనా గడించీ
సాముసేసి వేసారితీ జడిసి వేసారితి ||

యేడ చుట్టాలేడ పొందులెవ్వరూ
తోడైనవారు గారు దొంగలు గారు
కూడుచీరగానిచోటై కొరగానిపాటై
వాడివాడి వేసారితి వదిలి వేసారితి ||

యెందున నున్నాడేమిసేసీ నెక్కడ భోగించీని
విందులకువిందయిన వేంకటేశుడు
యిందరి హృదయములో నిరవై యున్నాడతడు
చెందినన్ను గాచుగాక చెనకి వేసారితి ||


eMdAka nEcitta (Raagam: ) (Taalam: )

eMdAka nEcitta mEtalapO
muMdumuMdu vEsAriti muligi vEsariti ||

EmisEtu nEDacottu nEmani bOdhiMtunu
nAmATa vinadidE nAvihAramu
yEmarinA dalapiMcI nEmainA gaDiMcI
sAmusEsi vEsAritI jaDisi vEsAriti ||

yEDa cuTTAlEDa poMdulevvarU
tODainavAru gAru doMgalu gAru
kUDucIragAnicOTai koragAnipATai
vADivADi vEsAriti vadili vEsAriti ||

yeMduna nunnADEmisEsI nekkaDa BOgiMcIni
viMdulakuviMdayina vEMkaTESuDu
yiMdari hRudayamulO niravai yunnADataDu
ceMdinannu gAcugAka cenaki vEsAriti ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |