ఎన్నిలేవు నాకిటువంటివి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎన్నిలేవు నాకిటువంటివి (రాగం: ) (తాళం : )

ఎన్నిలేవు నాకిటువంటివి
కన్నులెదుట నిన్ను గనుగొనలేనైతి ||

అరయ నేజేసినయపరాధములు చూచి
కరుణించి వొకడైన గాచునా
కరచరణాదులు కలిగించిననిన్ను
బరికించి నీసేవాపరుడ గాలేనైతి ||

ఏతరినై నే నెరిగి సేసినయట్టి
పాతక మొకడైనా బాపునా
ఆతుమలోనుండి యలరి నోవొసగిన
చేతనమున నిన్ను జెలగి చేరనైతి ||

శ్రీవేంకటేశ నే జెసినయితరుల
సేవ కొకడు దయసేయునా
నీవే యిచ్చినయట్టి నే నీశరీరముతోడ
నీవాడ ననుబుద్ధి నిలుపనేరనైతి ||


ennilEvu nAkiTuvaMTivi (Raagam: ) (Taalam: )

ennilEvu nAkiTuvaMTivi
kannuleduTa ninnu ganugonalEnaiti

araya nEjEsinayaparAdhamulu cUci
karuNiMci vokaDaina gAcunA
karacaraNAdulu kaligiMcinaninnu
barikiMci nIsEvAparuDa gAlEnaiti

Etarinai nE nerigi sEsinayaTTi
pAtaka mokaDainA bApunA
AtumalOnuMDi yalari nOvosagina
cEtanamuna ninnu jelagi cEranaiti

SrIvEMkaTESa nE jesinayitarula
sEva kokaDu dayasEyunA
nIvE yiccinayaTTi nE nISarIramutODa
nIvADa nanubuddhi nilupanEranaiti


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |