ఎట్టయినా జేయుము యిక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎట్టయినా జేయుము (రాగం: ) (తాళం : )

ఎట్టయినా జేయుము యిక నీచిత్తము
కిట్టిన నీ సంకీర్తనపరుడ ||

కొందరు జ్ఞానులు కొందరు భక్తులు
కొందరు వైరాగ్య కోవిదులు
యిందరిలో నే నెవ్వడ గానిదె
సందడి హరి నీశరణాగతుడ ||

జపితలు గొందరు శాస్త్రులు గొందరు
ప్రపత్తి గొందరు బలువులు
వుపమించగ నిన్నొకడా గానిందు
కపురుల నీడింగరీడ నేను ||

ఆచార్యపురుషులు అవ్వల గొందరు
యేచినసమయులై యేర్పడిరి
కాచేటి శ్రీవేంకటపతి నేనైతే
తాచి నీదాసుల దాసుడను ||


eTTayinA jEyumu (Raagam: ) (Taalam: )

eTTayinA jEyumu yika nIcittamu
kiTTina nI saMkIrtanaparuDa

koMdaru j~jAnulu koMdaru Baktulu
koMdaru vairAgya kOvidulu
yiMdarilO nE nevvaDa gAnide
saMdaDi hari nISaraNAgatuDa

japitalu goMdaru SAstrulu goMdaru
prapatti goMdaru baluvulu
vupamiMcaga ninnokaDA gAniMdu
kapurula nIDiMgarIDa nEnu

AcAryapuruShulu avvala goMdaru
yEcinasamayulai yErpaDiri
kAcETi SrIvEMkaTapati nEnaitE
tAci nIdAsula dAsuDanu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |