ఎట్టు గూడె బెండ్లి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎట్టు గూడె (రాగం: ) (తాళం : )

ఎట్టు గూడె బెండ్లి యోగమిద్దరికి నీవేళ
అట్టు లక్ష్మీనారాయణ యోగము ||

నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు
పొలతి నీకు గూడె పొంతనాలు
వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు నీకు
యెలమి జక్రాయుధుడ నిద్దరికి దగును ||

తరుణి నీలకుంతల తగునీల వర్ణుడవు
సరుస మీకే తగు సమ్మంధము
నిరతి హేమవర్ణకె నీవు పీతాంబరుడవు
పరవి నిద్దరకొక్క జాతియ్యము ||

పాలవెల్లి బుట్టె నాకె పాలవెల్లి యిల్లు నీకు
మేలు మేలు యిద్దరికి మేనవావి
యీలీల శ్రీ వేంకటేశ యింతి నీవు గూడితివి
పోలి మాకు పెట్టరాదా సోబన విడేలు ||


eTTu gUDe (Raagam: ) (Taalam: )

eTTu gUDe beMDli yOgamiddariki nIvELa
aTTu lakShmInArAyaNa yOgamu

nelata kamalavAsi nIvu kamalAkShuDavu
polati nIku gUDe poMtanAlu
valuda cakravAkAlu vanitaku cAlu nIku
yelami jakrAyudhuDa niddariki dagunu

taruNi nIlakuMtala tagunIla varNuDavu
sarusa mIkE tagu sammaMdhamu
nirati hEmavarNake nIvu pItAMbaruDavu
paravi niddarakokka jAtiyyamu

pAlavelli buTTe nAke pAlavelli yillu nIku
mElu mElu yiddariki mEnavAvi
yIlIla SrI vEMkaTESa yiMti nIvu gUDitivi
pOli mAku peTTarAdA sObana viDElu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |