ఎట్టయినా జేసుకో ఇక నీ చిత్తము నన్ను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎట్టయినా జేసుకో (రాగం: ఆహిరి) (తాళం : )

ఎట్టయినా జేసుకో ఇక నీ చిత్తము నన్ను
పట్టిచ్చె మాగురుడు నీపాదాలు విడువను

పోడిమి నా నామములు పొద్దువొద్దు నుడిగీని
వీడేమడుగునోయని వెఱవకుమీ
నాడే నాయాచార్యుడు నాకు నన్నీ యిచ్చినాడు
నే డి దేలంటే నతని నేమము నే మానను

ప్రేమతో వీడు నన్నింట బెట్టుక పూజించీని
యేమిగారణమోయని యెంచుకోకుమీ
కామించి యాచార్యుడే కారణము నీకు నాకు
యీ మరులేలంటే నాతడిచ్చిన సొమ్మే నేను

పలుమారు వీడు నాపై వత్తిచేసీ నేటికని
వెలయ శ్రీవేంకటేశ వేసరతుమీ
యెలమి నాచార్యు డిదేపని చేసినాడు
నిలిచె గలకాలము నీకు నాకు బోదు


Ettayinaa jaesuko (Raagam: Aahiri) (Taalam: )

Ettayinaa jaesuko ika nee chittamu nannu
Pattichche maagurudu neepaadaalu viduvanu

Podimi naa naamamulu podduvoddu nudigeeni
Veedaemadugunoyani ve~ravakumee
Naadae naayaachaaryudu naaku nannee yichchinaadu
Nae di daelamtae natani naemamu nae maananu

Praemato veedu nannimta bettuka poojimcheeni
Yaemigaaranamoyani yemchukokumee
Kaamimchi yaachaaryudae kaaranamu neeku naaku
Yee marulaelamtae naatadichchina sommae naenu

Palumaaru veedu naapai vattichaesee naetikani
Velaya sreevaemkataesa vaesaratumee
Yelami naachaaryu didaepani chaesinaadu
Niliche galakaalamu neeku naaku bodu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |