ఎందు బొడమితిమో యెఱుగము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎందు బొడమితిమో (రాగం: ) (తాళం : )

ఎందు బొడమితిమో యెఱుగము మా
కందువ శ్రీహరికరుణేకాక ||

ఏటిజన్మమో యెఱగము పర
మేటిదో నే మెఱగము
గాటపుకమలజు గాచినయీ
నాటకుడే మానమ్మినవిభుడు ||

యెవ్వారు వేల్పులో యెఱుగము సుర
లెవ్వరో నే మెఱుగము
రవ్వగుశ్రీ సతిరమణుడు మా
కవ్వనజోదరు డంతరియామి ||

యింకానేటిదో యెఱగము యీ
యంకెలబాముల నలయము
జంకెల దనుజుల జదిపినతిరు
వేంకటేశుడు మావిడువనివిభుడు ||


eMdu boDamitimO (Raagam: ) (Taalam: )

eMdu boDamitimO yerxugamu mA
kaMduva SrIharikaruNEkAka ||

ETijanmamO yerxagamu para
mETidO nE merxagamu
gATapukamalaju gAcinayI
nATakuDE mAnamminaviBuDu ||

yevvAru vElpulO yerxugamu sura
levvarO nE merxugamu
ravvaguSrI satiramaNuDu mA
kavvanajOdaru DaMtariyAmi ||

yiMkAnETidO yerxagamu yI
yaMkelabAmula nalayamu
jaMkela danujula jadipinatiru
vEMkaTESuDu mAviDuvaniviBuDu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |