ఎట్టు నమ్మవచ్చునే ఇంతి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎట్టు నమ్మవచ్చునే (రాగం: ) (తాళం : )

ఎట్టు నమ్మవచ్చునే ఇంతి మనసు నేడు
వొట్టి యొక వేళ బుద్ధి యొకవేళా వచ్చునా ||

వెన్నెల బయట నుండి వేడి బడి యిందాకా
సన్నల నీ పతి గూడి చల్లనైతివి
వున్నతపు జందురు డొక్కడే వెన్నెలొక్కటే
కన్నె భావాలు రెండుగతులాయ నివిగో ||

కోయిల కూతలకే గుండె బెదరి యిందాకా
యీ యెడ నీ పతి గూడి యిచ్చగించేవు
ఆ యెడా బలు కొక్కటే అప్పటి నీవు నీవే
రాయడి నీ గుణములే రెండుదెఱుగులాయ ||

వేడుక చల్లగాలి విసిగితి విందాకా
కూడి శ్రీ వేంకటేశుతో కోరే వదియే
ఆడనే యాల వట్ట మదియును నొకటే
యీడా నాడా దలపోత లివియే వేరు ||


eTTu nammavaccunE (Raagam: ) (Taalam: )

eTTu nammavaccunE iMti manasu nEDu
voTTi yoka vELa buddhi yokavELA vaccunA

vennela bayaTa nuMDi vEDi baDi yiMdAkA
sannala nI pati gUDi callanaitivi
vunnatapu jaMduru DokkaDE vennelokkaTE
kanne BAvAlu reMDugatulAya nivigO

kOyila kUtalakE guMDe bedari yiMdAkA
yI yeDa nI pati gUDi yiccagiMcEvu
A yeDA balu kokkaTE appaTi nIvu nIvE
rAyaDi nI guNamulE reMDuderxugulAya

vEDuka callagAli visigiti viMdAkA
kUDi SrI vEMkaTESutO kOrE vadiyE
ADanE yAla vaTTa madiyunu nokaTE
yIDA nADA dalapOta liviyE vEru


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |