ఎంతమాత్రమున నెవ్వరు దలచిన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎంతమాత్రమున నెవ్వరు (రాగం: ) (తాళం : )

ఎంతమాత్రమున నెవ్వరు దలచిన అంతమాత్రమే నీవు
అంతరాంతరములెంచిచూడ పిండంతేనిప్పటియన్నట్లు

కొలుతురు మిమువైష్ణవులు కూరిమితో విష్ణుడని
పలుకుదురు మిము వేదాంతులు పరబ్రహ్మంబనుచు
తలతురు మిము శైవులు తగినభక్తులను శివుడనుచు
అలరిపొగడుదురు కాపాలికులు ఆది భైరవుడవనుచు

సరినెన్నుదురు శాక్తేయులు శక్తిరూపు నీవనుచు
దరిశనములు మిము నానావిధులను తలపుల కొలదుల భజింతురు
సిరులమిమ్మునే యల్పబుద్ధి దలచిన వారికి నల్పంబవుదువు
గరిమల మిమునే ఘనమని తలచిన ఘనబుద్ధులకు ఘనుడవు

నీవలన గొరతేలేదు మరి నీరుకొలది తామెరవు
ఆవల భాగీరథిదరి బావుల ఆజలమే వూరినట్లు
శ్రీవేంకటపతి నీవైతే మము జేకొని వున్నదైవమని
యీవలనే నీశరణని యెదను యిదియే పరతత్త్వమునాకు


Emtamatramuna nevvaru (Raagam: ) (Taalam: )

Emtamatramuna nevvaru dalacina amtamatrame nivu
Amtaramtaramulemcicuda pimdamtenippatiyannatlu

Koluturu mimuvaishnavulu kurimito vishnudani
Palukuduru mimu vedamtulu parabrahmambanucu
Talaturu mimu Saivulu taginabaktulanu sivudanucu
Alaripogaduduru kapalikulu Adi bairavudavanucu

Sarinennuduru sakteyulu saktirupu nivanucu
Darisanamulu mimu nanavidhulanu talapula koladula bajimturu
Sirulamimmune yalpabuddhi dalacina variki nalpambavuduvu
Garimala mimune Ganamani talacina Ganabuddhulaku ganudavu

Nivalana gorateledu mari nirukoladi tameravu
Avala bagirathidari bavula ajalame vurinatlu
Srivemkatapati nivaite mamu jekoni vunnadaivamani
Yivalane nisaranani yedanu yidiye paratattvamunaku


బయటి లింకులు[మార్చు]

[Entha-Maathramuna-BKP]

http://balantrapuvariblog.blogspot.in/2012/02/annamayya-samkirtanalu-saptagiri_25.htmlMeaning in English:


This song describes sri venkateswara in all forms...

Charanam I: Vaishnavas call him as vishnu.The one who stands on Padma Peetha is brahma,but Lord Venkateswara swamy idol stands on padma peetha,so he is also referred as parabrahma.Sri Venkateswara has got Naagabharanas, and the diety with naagabharanas is Siva, so Sivas refer him as siva. Aadibheirava has Jata Jhutas, and Sri Venkateswara swamy is also said to have them,so he is refered as adibheirava.

Charanam II: The Alaya gopura dipslay all the Lions which is directly resembling Sakthi, so he is referred as sakhti rupa.People worship same Sri Venkateswara in dIfferent ways and feeling different forms... the one who feels Venkateswara is a Alpa, i.e. a normal thing, he is a normal thing..but for people whio feels he is a God he is a God..

Charanam III: Because of Him, there is no problem of water and also here the referne is that all the water that comes out of our wells is also water of holy ganga.. and if annamacharya finally says, srivenkatapati neveite mamu chekoni unna deivamu,,.neevalane ne sarananiyedanu idiye paratatvamu naaku,,,,here he says its only venkateswara that is worshipped in all other forms.

This song can be listed as one of the most versatile as the venkateswara idol is refered in all forms...

ఇది సప్తగిరి సమ్కీర్తనలలో 3వది గా పేర్కొనబడినది..అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |