ఎదురేది యెంచిచూడ నితని ప్రతాపానకు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎదురేది యెంచిచూడ (రాగం:పాడి ) (తాళం : )

ఎదురేది యెంచిచూడ నితని ప్రతాపానకు
పదిదిక్కులను భంగపడిరి దానవులు

యెక్కువగా వినోదాన కితడు తేరెక్కితేను
యెక్కిరిదైత్యులు కొర్రు లిందరు గూడి
చక్కగా నితడు చేత చక్రమెత్తినమాత్రాన
దిక్కుల బరువెత్తిరి దిమ్మరిఅసురలు

దట్టమై యీతనిభేరి దగ నాదుపుట్టితేను
పుట్టె నుత్పాతాలు వైరిపురములందు
అట్టె గరుడధ్వజ మటు మిన్నుముట్టితేను
కిట్టిదనుజుల కపకీర్తి తుదముట్టెను

అలిమేలుమంగవిభు డటు వీధు లేగితేమ
ఖలు లేగిర యమునికట్టెదిరికి
యెలమి శ్రీ వేంకటేశు డేపుమీర జొచ్చితేను
ములిగి దైత్యసతులు మూలమూల చొచ్చిరి


Eduraedi yemchichooda (Raagam: Paadi ) (Taalam: )

Eduraedi yemchichooda nitani prataapaanaku
Padidikkulanu bhamgapadiri daanavulu

Yekkuvagaa vinodaana kitadu taerekkitaenu
Yekkiridaityulu korru limdaru goodi
Chakkagaa nitadu chaeta chakramettinamaatraana
Dikkula baruvettiri dimmariasuralu

Dattamai yeetanibhaeri daga naaduputtitaenu
Putte nutpaataalu vairipuramulamdu
Atte garudadhvaja matu minnumuttitaenu
Kittidanujula kapakeerti tudamuttenu

Alimaelumamgavibhu datu veedhu laegitaema
Khalu laegira yamunikattediriki
Yelami Sree vaemkataesu Daepumeera jochchitaenu
Muligi daityasatulu moolamoola chochchiri


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |