ఎంత భక్తవత్సలుడ విట్టుండవలదా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎంత భక్తవత్సలుడ (రాగం: ) (తాళం : )

ఎంత భక్తవత్సలుడ విట్టుండవలదా
వింతలు నీసుద్దులెల్లా వినబోతే నిట్టివే ||

యిల నసురారియనేయీబిరుదు చెల్లె నీకు
బలివిభీషణాదులపాలికే చెల్లదు
కెలసి అవులే నీవు గెలుతు వెందరినైనా
తలచి చూడ నీదాసుల కోడుదువు ||

ఇందరపాలిటికిని యీశ్వరుడ వేలికవు
పందవై యర్జునుబండిబంట వైతివి
వందనకు నౌలే దేవతలకే దొరవు
అందపునీదాసులకు నన్నిటా దాసుడవు ||

కడుపులో లోకముకన్నతండ్రి విన్నిటాను
కొడుకవు దేవకికి గోరినంతనే
తడవితే వేదములు తగిలేబ్రహ్మమవు
విడువనిమాకైతే శ్రీవేంకటాద్రిపతివి ||


eMta BaktavatsaluDa (Raagam: ) (Taalam: )

eMta BaktavatsaluDa viTTuMDavaladA
viMtalu nIsuddulellA vinabOtE niTTivE

yila nasurAriyanEyIbirudu celle nIku
baliviBIShaNAdulapAlikE celladu
kelasi avulE nIvu gelutu veMdarinainA
talaci cUDa nIdAsula kODuduvu

iMdarapAliTikini yISvaruDa vElikavu
paMdavai yarjunubaMDibaMTa vaitivi
vaMdanaku naulE dEvatalakE doravu
aMdapunIdAsulaku nanniTA dAsuDavu

kaDupulO lOkamukannataMDri vinniTAnu
koDukavu dEvakiki gOrinaMtanE
taDavitE vEdamulu tagilEbrahmamavu
viDuvanimAkaitE SrIvEMkaTAdripativi


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |