ఎచ్చోటి కేగిన యెప్పుడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎచ్చోటి కేగిన యెప్పుడు (రాగం:వరాళి ) (తాళం : )

ఎచ్చోటి కేగిన యెప్పుడు దమలోని
మచ్చిక పెనుదెవులు మానకపోయె ||

పాయపుసతులగుబ్బలపెదపొట్లాల
కాయము వడి నొత్తి కాచగను
రాయుడిచే ఘనమాయగాని లోని
మాయపు పెను దెవులు మానకపోయె ||

అతివలమోహపుటధరామ్రుతములు
యితవుగ నోరి కందియ్యగను
అతిమోహమే ఘనమాయగాని లోని
మతకరిపెను దెవులు మానకపోయె ||

తరుణుల మేని మెత్తనిపరపులమీద
నిరవుగ నిటు సుఖించగను
తిరువేంకటాచలాధీశుక్రుపచేగాని
మరుచేతి పెనుదెవులు మానకపోయె ||


echchOTi kEgina yeppuDu (Raagam:varALi ) (Taalam: )

echchOTi kEgina yeppuDu damalOni
machchika penudevulu mAnakapOye ||

pAyapusatulagubbalapedapoTlAla
kAyamu vaDi notti kAchaganu
rAyuDichE ghanamAyagAni lOni
mAyapu penu devulu mAnakapOye ||

ativalamOhapuTadharAmrutamulu
yitavuga nOri kaMdiyyaganu
atimOhamE ghanamAyagAni lOni
matakaripenu devulu mAnakapOye ||

taruNula mEni mettaniparapulamIda
niravuga niTu sukhiMchaganu
tiruvEMkaTAchalAdhISukrupachEgAni
maruchEti penudevulu mAnakapOye ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |