ఎంతవిచారించుకొన్నా నిదియే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎంతవిచారించుకొన్నా (రాగం: ) (తాళం : )

ఎంతవిచారించుకొన్నా నిదియే తత్త్వము హరి
వంతుకు నీకృపగలవాడే యెరుగు హరి ||

నిన్నునమ్మినట్టివాడు నిఖిలవంద్యుడు హరి
నిన్నునొల్లనట్టివాడు నీరసాధముడు
మున్నుదేవతలు నీకుమొక్కి బదికిరి హరి
వున్నతి నసురలు నిన్నొల్లక చెడిరి హరి ||

యేపున నీపేరిటివాడిన్నిట ధన్యుడు హరి
నీపేరొల్లనివాడు నిర్భాగ్యుడే హరి
కైపులనిన్ను నుతించి గెలిచె నారదుడు హరి
పైపై నిన్నుదిట్టి శిశుపాలుడు వీగెను హరి ||

యిట్టె నీవిచ్చినవరమెన్నడు జెడదు హరి
గట్టిగా నీవియ్యనివి కపటములే హరి
అట్టె శ్రీ వేంకటేశ నీవంతరంగుడవు హరి
వుట్టిపడి కానకున్న దేహికి హరి ||


eMtavicAriMcukonnA (Raagam: ) (Taalam: )

eMtavicAriMcukonnA nidiyE tattvamu hari
vaMtuku nIkRupagalavADE yerugu hari ||

ninnunamminaTTivADu niKilavaMdyuDu hari
ninnunollanaTTivADu nIrasAdhamuDu
munnudEvatalu nIkumokki badikiri hari
vunnati nasuralu ninnollaka ceDiri hari ||

yEpuna nIpEriTivADinniTa dhanyuDu hari
nIpErollanivADu nirBAgyuDE hari
kaipulaninnu nutiMci gelice nAraduDu hari
paipai ninnudiTTi SiSupAluDu vIgenu hari ||

yiTTe nIviccinavaramennaDu jeDadu hari
gaTTigA nIviyyanivi kapaTamulE hari
aTTe SrI vEMkaTESa nIvaMtaraMguDavu hari
vuTTipaDi kAnakunna dEhiki hari ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |