ఎక్కడిదురవస్థ లేటిదేహము లోన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎక్కడిదురవస్థ లేటిదేహము (రాగం: ) (తాళం : )

ఎక్కడిదురవస్థ లేటిదేహము లోన
జిక్కి జీవుడు మోక్షసిరి జెందలేడు ||

ఒడలు మాంసపూర మొక పూటయిన మీదు
గడుగకున్న గొరగాదు
కడలేనిమలమూత్రగర్హితమిది, లోను
గడుగరాదు యెంతగడిగిన బోదు ||

అలర చిత్తముచూడ నతిచంచలము దీన
గలసిన పెనుగాలి గనము
మెలపులేనిచిచ్చు మీదమిక్కిలి గొంత
నిలుపులేదు పట్టి నిలుపగరాదు ||

తిరువేంకటాచలాధిపుడు నిత్యానంద
కరుడు జీవునకు రక్షకుడు
కరుణించి యొకవేళ గాచినగాని మేను
చొరకమానెడుబుద్ధి చోక దెవ్వరికి ||


ekkaDiduravastha lETidEhamu (Raagam: ) (Taalam: )

ekkaDiduravastha lETidEhamu lOna
jikki jIvuDu mOkShasiri jeMdalEDu

oDalu mAMsapUra moka pUTayina mIdu
gaDugakunna goragAdu
kaDalEnimalamUtragarhitamidi, lOnu
gaDugarAdu yeMtagaDigina bOdu

alara cittamucUDa naticaMcalamu dIna
galasina penugAli ganamu
melapulEniciccu mIdamikkili goMta
nilupulEdu paTTi nilupagarAdu

tiruvEMkaTAcalAdhipuDu nityAnaMda
karuDu jIvunaku rakShakuDu
karuNiMci yokavELa gAcinagAni mEnu
corakamAneDubuddhi cOka devvariki


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |