ఎంతైన దొలగవై తేదైన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎంతైన దొలగవై (రాగం: ) (తాళం : )

ఎంతైన దొలగవై తేదైన నామతికి
వింతచవినేతుగా విషయబుద్ధి ||

ఎనసి జన్మముల నే నెట్లనుండిన బోక
వెనక దిరుగుదువుగా విషమబుద్ధి
అనువైన యనుభవన లనుభవించగజేసి
వెనక మఱపింతుగా విషయబుద్ధి ||

కెఱలి కాంతలు నేను గినిసినను బొలయలుక
విఱిచి కలపుదువుగా విషయబుద్ధి
తఱితోడ వావివర్తనదలంచిననన్ను
వెఱపు దెలుపుదువుగా విషయబుధి ||

యెడలేనియాపదల నెట్లువొరలిన నన్ను
విడిచిపోవైతిగా విషయబుద్ధి
సడిబెట్టి వేంకటస్వామికృపచే నిన్ను
విడిపించవలనెగా విషయబుద్ధి ||


eMtaina dolagavai (Raagam: ) (Taalam: )

eMtaina dolagavai tEdaina nAmatiki
viMtacavinEtugA viShayabuddhi

enasi janmamula nE neTlanuMDina bOka
venaka diruguduvugA viShamabuddhi
anuvaina yanuBavana lanuBaviMcagajEsi
venaka marxapiMtugA viShayabuddhi

kerxali kAMtalu nEnu ginisinanu bolayaluka
virxici kalapuduvugA viShayabuddhi
tarxitODa vAvivartanadalaMcinanannu
verxapu delupuduvugA viShayabudhi

yeDalEniyApadala neTluvoralina nannu
viDicipOvaitigA viShayabuddhi
saDibeTTi vEMkaTasvAmikRupacE ninnu
viDipiMcavalanegA viShayabuddhi


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |