ఎక్కువకులజుడైన హీనకులజుడైన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎక్కువకులజుడైన హీనకులజుడైన (రాగం: ) (తాళం : )

ఎక్కువకులజుడైన హీనకులజుడైన
నిక్కమెరిగిన మహానిత్యుడే ఘనుడు ||

వేదములు చదివియు విముఖుడై హరిభక్తి
యాదరించలేని సోమయాజికంటె
యేదియునులేని కులహీనుడైనను విష్ణు
పాదములు సేవించు భక్తుడే ఘనుడు ||

పరమమగు వేదాంత పఠన దొరికియు సదా
హరిభక్తిలేని సన్యాసికంటె
సరవి మాలిన యంత్యజాతి కులజుడైన
నరసి విష్ణు వెదుకునాతడే ఘనుడు ||

వినియు జదివియును శ్రీవిభుని దాసుడుగాక
తనువు వేపుచునుండు తపసికంటె
ఎనలేని తిరువేంకటేశు ప్రసాదాన్న
మనుభవించిన యాతడప్పుడే ఘనుడు |


ekkuvakulajuDaina hInakulajuDaina (Raagam: ) (Taalam: )

ekkuvakulajuDaina hInakulajuDaina
nikkamerigina mahAnityuDE GanuDu

vEdamulu cadiviyu vimuKuDai hariBakti
yAdariMcalEni sOmayAjikaMTe
yEdiyunulEni kulahInuDainanu viShNu
pAdamulu sEviMcu BaktuDE GanuDu

paramamagu vEdAMta paThana dorikiyu sadA
hariBaktilEni sanyAsikaMTe
saravi mAlina yaMtyajAti kulajuDaina
narasi viShNu vedukunAtaDE GanuDu

viniyu jadiviyunu SrIviBuni dAsuDugAka
tanuvu vEpucunuMDu tapasikaMTe
enalEni tiruvEMkaTESu prasAdAnna
manuBaviMcina yAtaDappuDE GanuDu


బయటి లింకులు[మార్చు]

EkkuvaKulajudaina

Ekkuvakulajudaina_SR


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |