ఎట్టున్నదో నీమనసు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎట్టున్నదో నీమనసు (రాగం: ) (తాళం : )

ఎట్టున్నదో నీమనసు యేమి సేతురా
యెట్టనెదుట బాయలే నేమి సేతురా ||

చూచుదాకా వేగిరింత సొంపుగా విభుడ నీతో
దాచి మాటాడిన దాక దమకింతును
చెచేత దమకింతు చేరువ దాకానిట్లనె
యేచి తమకమేనిండె నేమి సేతురా ||

అట్టె నీ చెనకులకు నాసగింతు దనివోక
ముట్టి యాసగింతు నీమోవి తేనెకు
గట్టిగా నంతటి మీద కౌగిటికి నాసగింతు
యెట్లైనా నాసలే నిండె నేమిసేతురా ||

ఆదన నీమేనంటి అట్టె పరవశమవుదు
వదలక కూడి పరవశమవుదును
పొదలి శ్రీ వేంకటేశ పొందితివి నన్ను నిట్టే
యెదిరించె బరవశాలేమి సేతురా ||


eTTunnadO nImanasu (Raagam: ) (Taalam: )

eTTunnadO nImanasu yEmi sEturA
yeTTaneduTa bAyalE nEmi sEturA

cUcudAkA vEgiriMta soMpugA viBuDa nItO
dAci mATADina dAka damakiMtunu
cecEta damakiMtu cEruva dAkAniTlane
yEci tamakamEniMDe nEmi sEturA

aTTe nI cenakulaku nAsagiMtu danivOka
muTTi yAsagiMtu nImOvi tEneku
gaTTigA naMtaTi mIda kaugiTiki nAsagiMtu
yeTlainA nAsalE niMDe nEmisEturA

Adana nImEnaMTi aTTe paravaSamavudu
vadalaka kUDi paravaSamavudunu
podali SrI vEMkaTESa poMditivi nannu niTTE
yediriMce baravaSAlEmi sEturA


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |