ఎవ్వరెవ్వరివాడో యీజీవుడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎవ్వరెవ్వరివాడో (రాగం: ) (తాళం : )

ఎవ్వరెవ్వరివాడో యీజీవుడు చూడ
నెవ్వరికి నేమౌనో యీజీవుడు ||

ఎందరికి గొడుకుగా డీజీవుడు వెనుక
కెందరికి దోబుట్ట డీజీవుడు
యెందరిని భ్రమయించ డీజీవుడు దుఃఖ
మెందరికి గావింప డీజీవుడు ||

ఎక్కడెక్కడ దిరుగ డీజీవుడు వెనుక
కెక్కడో తనజన్మ మీజీవుడు
యెక్కడి చుట్టము దనకు నీజీవుడు యెప్పు
డెక్కడికి నేగునో యీజీవుడు ||

ఎన్నడును జేటులేనీజీవుడు వెనుక
కెన్నిదనువులు మోవ డీజీవుడు
యెన్నగల తిరువేంకటేశు మాయల దగిలి
యెన్నిపదవుల బొంద డీజీవుడు ||


evvarevvarivADO (Raagam: ) (Taalam: )

evvarevvarivADO yIjIvuDu cUDa
nevvariki nEmaunO yIjIvuDu

eMdariki goDukugA DIjIvuDu venuka
keMdariki dObuTTa DIjIvuDu
yeMdarini BramayiMca DIjIvuDu duHKa
meMdariki gAviMpa DIjIvuDu

ekkaDekkaDa diruga DIjIvuDu venuka
kekkaDO tanajanma mIjIvuDu
yekkaDi cuTTamu danaku nIjIvuDu yeppu
DekkaDiki nEgunO yIjIvuDu

ennaDunu jETulEnIjIvuDu venuka
kennidanuvulu mOva DIjIvuDu
yennagala tiruvEMkaTESu mAyala dagili
yennipadavula boMda DIjIvuDu


బయటి లింకులు[మార్చు]

EVVAREVVERIVADAVO_MBMK


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |