ఎక్కడ చొచ్చెడి దీభవమేదియు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎక్కడ చొచ్చెడ (రాగం: ) (తాళం : )

ఎక్కడ చొచ్చెడి దీభవమేదియు గడపల గానము
వుక్కున బరితాపాల మూదల మండెడి ||

హృదయవికారము మాన్పగ నేతెరగును సమకూడదు
మదనానందము చెరుపగ మందేమియు లేదు
పొదలినదేహగుణంబుల బోనడువగ గతి గానము
బ్రదికించినకోరికెలకు బ్రాయము దిరిగినది ||

కమలినయజ్ఞానం బిది కన్నులముందర గానదు
తిమిరము పొదిగొని చూడ్కికి దెరువేమియు లేదు
తెమలనియాశాపాశము తెంపగ సత్వము చాలదు
మమకారము వెడలింపగ మతి యెప్పుడు లేదు ||

దురితంబులు పుణ్యంబులు తొడిబడ నాత్మను బెనగొని
జరగగ శరీరధారికి సత్కర్మము లేదు
తిరువేంకటగిరిపతియగు దేవశిఖామణిపాదము
శరణని బ్రదుకుటదప్పను సన్మార్గము లేదు ||


ekkaDa cocceDi (Raagam: ) (Taalam: )

ekkaDa cocceDi dIBavamEdiyu gaDapala gAnamu
vukkuna baritApAla mUdala maMDeDi

hRudayavikAramu mAnpaga nEteragunu samakUDadu
madanAnaMdamu cerupaga maMdEmiyu lEdu
podalinadEhaguNaMbula bOnaDuvaga gati gAnamu
bradikiMcinakOrikelaku brAyamu diriginadi

kamalinayaj~jAnaM bidi kannulamuMdara gAnadu
timiramu podigoni cUDkiki deruvEmiyu lEdu
temalaniyASApASamu teMpaga satvamu cAladu
mamakAramu veDaliMpaga mati yeppuDu lEdu

duritaMbulu puNyaMbulu toDibaDa nAtmanu benagoni
jaragaga SarIradhAriki satkarmamu lEdu
tiruvEMkaTagiripatiyagu dEvaSiKAmaNipAdamu
SaraNani bradukuTadappanu sanmArgamu lEdu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |